Podmínky a stav prodeje

 

 Download PDF

 


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


Článek 1.

Tyto Všeobecné podmínky prodeje (dále jen VPP) definují pravidla pro uzavírání smluv o prodeji zboží, kterých výrobcem a prodejcem je Agri Patria Sp. s r.o se sídlem ve Varšavě na ul. Klosia 14/1, 02-466 Varšava, zapsána ve státním soudním rejstříku, pod číslem KRS 0000460152.
VPP jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené Agrií Patria Sp. s r.o. včetně smluv uzavřených v písemné smlouvě, nabízené subjektu, který vykonává nákup.
Na žádost VPP jsou k dispozici kupujícímu před uzavřením smlouvy písemně nebo na internetových stránkách www.agripatria.com
Tato nařízení VPP jsou závazná smluvním stranám pro prodej zboží. Smluvní strany vylučují použití jiných standardních smluv (všeobecné podmínky smlouvy, podmínky prodeje, vzory dohod, předpisy, atd.) používané nebo ustanovené kupujícím.
Ustanovení obsažená v těchto VPP mohou být změněna pouze v platné písemné formě.Uzavření samostatné smlouvy o prodeji vylučuje použití těchto VPP pouze v rozsahu, kde jsou regulována jiným způsobem.
Jiná ujednání dohodnuta a písemně potvrzena mezi stranami mají přednost před ustanoveními VPP.


Článek 2.
Použité v těchto Všeobecných podmínkách prodeje definice se rozumí:
Prodávající – Agri Patria Sp. s r.o., ul. Klosia 14/1, 02-466 Varšava, Polsko. DIČ: PL 522 300 58 76, IČO: 146653648.  
Kupující - právnická osoba, organizační jednotka bez právní subjektivity a podnikající fyzická osoba.
Termín platby -den, ve kterém je splatná platba za zboží.
Zboží - movitý majetek, služby, zboží, které mají být prodávány na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.
Objednávka -nabídka nákupu výrobků složená Kupujícím písemně, doručena osobně, poštou, kurýrem, faxem nebo e -mailem, zahrnující alespoň: název objednaného výrobku, množství, osobní údaje Kupujícího, které jsou nezbytné pro vystavení faktury s DPH a údaje o společnosti, kontaktní údaje, způsob, datum a místo doručení objednaných výrobků.
Potvrzení - písemné prohlášení Prodejce o přijetí objednávky, předané kupujícímu po přijetí spolu s uvedením alespoň ceny zboží, celkové hodnoty objednaného zboží, datum kompletace, místo a podmínky dodání / převzetí a platebních podmínek.


Článek 3.

Informace obsažené na internetových stránkách prodejců, katalogů, brožur, letáků, reklam a jiných publikací - nepředstavují nabídku ve smyslu občanského zákoníku, a to i v případě, že jim byla přidána cena. Publikace týkající se nabízených produktů mají pouze informační účely, zatímco vzorky a testery vydané Prodávajícím jsou pouze pro ilustraci a výstavy. Podrobné technické údaje uvedené v tiskovinách, mohou být kdykoli změněny, včetně důsledku průběžných změn v technologickém odvětví.
Objednávka kupující musí obsahovat následující informace:
a. Jméno Kupujícího - spolu s uvedením přesné adresy,
b. Číslo plátce DPH nebo ekvivalent,
c. Zobrazení počtu souborů, v případě potřeby,
d. Stanovení zadaného zboží obchodním názvem nebo alfanumerickým znakem z nabídky,
e. Počet objednaného zboží,
f. Datum, místo a podmínky dodání / převzetí zboží
Podmínkou efektivního uzavření kupní smlouvy je objednávka Kupujícím a písemné potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího (v podobě e-mailu, faxu, dopisu). Písemné potvrzení objednávky znamená, že prodávající přijal objednávku a přijal ji k realizaci. Zadání objednávky Kupujícím neváže Prodávajícího, a neschopnost odpověď neznamená tiché přijetí objednávky.
Prodávající může upustit od realizace prodeje v případě pochybností o pravdivosti údajů obsažených v dokumentech uvedených v článku 3. 2 VPP.
Zrušení objednávky ze strany Kupujícího je povoleno pouze ve výjimečných situacích, po předchozím písemném stanovení podmínek zrušení smlouvy s Prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo účtovat Kupujícímu skutečné náklady, které vznikly do odvolání - ne větší než hodnota objednávky.
Jestliže nemožnost vykonání objednávky Prodávajícího byla způsobena vyšší mocí, Kupující nemá nárok na náhradu škody pro neplnění nebo netermínového plnění smlouvy. K události známé jako vyšší moc patří mimo jiné požár, stávka, embargo, zadržení převodu deviz, energetické omezení.


Článek 4.

V případě různých ujednání mezi smluvními stranami cenou zboží je cena vyplývající z potvrzení objednávky.
Ceny uvedené Prodávajícím jsou vždy čisté ceny ( netto), k nimž bude přidána daň z přidané hodnoty od zboží a služeb ve výši platné ke dni vystavení faktury. Není-li dohodnuto jinak, pravidla zásilky EXW (Incoterms 2010) a standardní balení Prodávajícího.
 
 
Článek 5.

Kupující je povinen uhradit pohledávky z prodeje zboží do data uvedeného na faktuře.
Za den platby den považuje se den zaúčtování platby na bankovní účet prodávajícího, jak je uvedeno na faktuře nebo datum platby v hotovosti.
V případě nezaplacení ze strany Kupujícím ve stanovené lhůtě, je prodávající oprávněn účtovat zákonný úrok za každý den prodlení a vyžádat si zálohu na zboží za již přijaté k vykonání následné zakázky.
Nezaplacené platby ve lhůtě uvedené na faktuře opravňují Prodávajícího, aby přerušil dodávky zboží a pozastavit výkon již přijatých objednávek. Prodávající může podat závislost provedení nové objednávky ze strany Kupujícího, který je v prodlení s platbami nebo platí faktury se zpožděním, na záloze na novou objednávku Kupujícího.
Pokud se strany nedohodnou jinak, zaplacení za objednané zboží se provádí bez jakýchkoli srážek a odškodnění protinároků.
Podání stížnosti nezbavuje Kupujícího z povinnosti provést platbu za zboží ve stanovené lhůtě.
 
 
Článek 6.


Prodávající není odpovědný za jakékoliv ztráty, škody nebo náklady (přímé nebo nepřímé) vyplývající z nároků Kupujícího za případné chyby v doručení nebo zpoždění způsobené logistickým operátorem.
Dodací lhůty vyplývající z dohod mezi stranami, se mohou lišit z důvodů událostí, za které není Prodávající odpovědný.
Pokud Kupující prodlouží stanovenou lhůtu doručení, nebo v případě nepřijetí zboží, Prodávající má právo účtovat Kupujícímu náklady na dopravu a skladování ve výši 0,1% z hodnoty prodeje za každý den skladování.
Pokud zpoždění v přijetí zboží překročí dva týdny, nebo v případě, že Kupující odmítne přijmout zboží, platí zásady uvedené v Článku 3, odstavec 5.
Kupující je povinen neprodleně po obdržení zboží zkontrolovat shodu dodaného zboží s objednávkou. Je povinen zkontrolovat zejména: stav doručení a kvalitu, množství a sortiment dodaného zboží a okamžitě (tj. nejpozději do 5 pracovních dnů) nahlásil výhrady dopravci a prodejci a v tomto ohledu udělal protokol nesouladu. Prodávající si vyhrazuje právo zkontrolovat oznámené škody na místě dodávky.


 
Článek 7.

Prodávající si vyhrazuje právo na vlastnictví prodávaného zboží, co má za následek, že Prodávající je vlastníkem zboží až do úplného zaplacení dlužné částky za přijetí zboží a jiné pohledávky vyplývající z kupní smlouvy, bez ohledu na místo skladování nebo instalace v jiných předmětech.
Po zahájení úpadkového řízení nebo ujednání ve vztahu ke Kupujícímu je povinen označit zboží způsobem, který svědčí o existenci výhrady vlastnictví Prodávajícímu. V případě zabavení zboží patřícího Prodávajícímu v průběhu exekučního řízení adresované na majetek Kupujícího, neprodleně tuto skutečnost oznámí prodejci a spolupracuje v rámci všech dostupných prostředků při provádění jejích práv vůči subjektu provádějícímu zabavení zboží. Kupující na žádost Prodávajícího je povinen neprodleně poskytnout jakékoliv informace o tom, kde je uloženo zboží, které je zahrnuto výhradou vlastnictví.


Článek 8.

Prodávající poskytuje záruku na své výrobky. Záruční doba je 12 měsíců od data prodeje.
V případě nalezení poruchy, která podléhá záruce, je kupující povinen oznámit prodávajícímu písemně situaci s komplexním popisem problému, než vadný výrobek bude předán prodejci.
Při provádění záručních závazků může Prodávající opravit nebo vyměnit vadný výrobek. Prodávající nenese žádnou odpovědnost a náklady na vrácení zboží Prodávajícímu.
Záruka se nevztahuje na vady vyplývající z nesprávného použití způsobenou zaměstnanci nebo zvířaty.
 
 
Článek 9.

Přijetím těchto VPP Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím a ty, kteří jednají jeho jménem, doma i v zahraničí, v souvislosti s vykonáním smluv o prodeji zboží nabízeného Prodávajícím.


Článek 10.

Kupující nesmí bez souhlasu prodávajícího poskytnout znalosti a informace získané v důsledku obchodních kontaktů s Prodávajícím třetím osobám ve věcích, na které se vztahuje obchodní tajemství. 
Článek 11.

Právo rozhodné pro VPP je polský zákon.
Znění dohody a VPP v polštině jsou původní verzí.
Ve věcech, které nejsou zahrnuty v těchto VPP používají ustanovení občanského zákoníku.
Zrušení jednotlivých ustanovení nemá vliv na platnost jiných ustanovení VPP.
Strany budou usilovat o řešení smírným způsobem veškerých sporů vzniklých v souvislosti s plněním smluv, na které se vztahuje těmito podmínkami. Pokud nebude možné smírným způsobem vyřešit spor, odpovědným bude soud příslušný pro místo sídla Prodávajícího.
 


Právní omezení
 
Odkazy na názvy jiných výrobců, názvy produktů nebo jiných vyhrazených jmen jsou  pouze pro účely uvést využitelnost výrobků  Agri Patria s r.o. a jejich kompatibilitu s výrobky těchto výrobců.

 

 

© 2015 AGRIPATRIA. Všechna práva vyhrazena.